ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Викладений нижче текст адресовано фізичним та юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією укласти Договір про надання консультаційних послуг у сфері інформатизації, шляхом допуску до Веб-сайту http://mobios.school/ та навчальних матеріалів, які знаходяться на даному Веб-сайті на визначених цим Договором умовах.

Цей публічний договір, укладено між фізичною особою–підприємцем Симоновим Вячеславом Володимировичем (дані з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: номер запису в єдиному державному реєстрі 2 556 000 0000 105675 від 05.03.2013 року, РНОКПП: _________________) (надалі – Виконавець), з однієї сторони, і будь-якою фізичною або юридичною особою, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, способом, вказаним у цьому Договорі, та приєдналась до Договору в цілому, прийнявши його суттєві умови (надалі – Замовник), надалі разом іменуються — Сторони.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма положеннями цього Договору в повному обсязі шляхом його акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на Веб-сайті Виконавця http://mobios.school/;
– оплата Замовником послуг Виконавця на умовах та в порядку, що визначені цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця http://mobios.school/;
– письмове (в тому числі в електронній формі: - засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначеної на Веб-сайті http://mobios.school/.

1.5. Укладаючи (акцептуючи) даний Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами цього Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. Публічний договір (договір публічної оферти) - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті http://mobios.school/.

2.2. Акцепт - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.3. Виконавець - фізична особа–підприємць Симонов Вячеслав Володимирович (дані з державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: номер запису в єдиному державному реєстрі 2 556 000 0000 105675 від 05.03.2013 року, ЄДРПОУ: _________________, м. Одеса вул, Середньофонтанська, буд. 19-А).

2.4. Замовник - будь-яка дієздатна фізична особа, або юридична особа, що відвідала Веб-сайт http://mobios.school/ та акцептувала умови даного Договору.

2.5. Сторони – вказівка в Договорі разом на Виконавця та Замовника.

2.6. Веб-сайт – програмно-апаратний комплекс Виконавця, право на використання якого, належить Виконавцю, та який розміщений у мережі Інтернет за адресою: http://mobios.school/.

2.7. Ресурси Веб-сайту – власне Веб-сайт, як складний об’єкт авторського права, інші об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп’ютерні програми і алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, графічні зображення, звукові сигнали, тексти та інша інформація, впорядковані за встановленою системою та логічно пов’язані між собою цілями, для яких створювався Веб-сайт. Дані об'єкти інтелектуальної власності належать Виконавцю у повному обсязі.

2.8. Послуги – консультаційні послуги у сфері інформатизації, що надаються Виконавцем шляхом допуску до Веб-сайту http://mobios.school/ та навчальних матеріалів, які знаходяться на даному Веб-сайті на умовах цього Договору, після їх вибору Замовником на Веб-сайті та їх оплати.

2.9. Курс - сукупність різних окремих інформаційно-консультаційних Послуг, що надаються Виконавцем.

2.10. Графік занять - інформація про терміни надання послуг, конкретні дати, час, кількість блоків занять, що розміщені на Веб-сайті за адресою http://mobios.school/

2.11. Особистий кабінет Замовника – це спеціальний розділ Веб-сайту, що містить інформацію про Замовника, про вибір Замовником відповідного обсягу послуг, про здійснення Замовником оплати послуг Виконавця.

2.12. Сертифікат - документ, що видається Виконавцем про проходження самостійного навчання Замовника за допомогою Веб-сайту та його ресурсів, із зазначенням відповідної тематики курсу а також імені та прізвища Замовника, відповідно до інформації, яка зазначена в Особистому кабінеті Замовника.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець надає Замовнику за плату право користування Веб-сайтом та Ресурсами Веб-сайту за допомогою персональних комп'ютерів і мобільних пристроїв, що мають доступ до мережі Інтернет, а також надає Замовнику доступ до вмісту сайту, включаючи консультації, що проводяться Куратором щодо самостійних завдань, виконаних Замовником на умовах цього Договору.

3.2. Доступ до вмісту Веб-сайту надається поетапно: відповідні розділи і матеріали відкриваються Замовнику послідовно, після виконання Замовником самостійних завдань, метою яких є закріплення вивченого ним матеріалу.

3.3. Після проходження (вивчення) всього матеріалу, обраного Замовником, Виконавець відкриває Замовнику доступ до всього вмісту сайту, а саме до відеоматеріалів та додаткових матеріалів. Замовник зобов'язується прийняти умови цієї Договору і Політики Конфіденційності, а також оплатити доступ до вмісту сайту, згідно умовами Договору.

3.4. Вміст Веб-сайту включає в себе, зокрема: відеолекції та вебінари. У разі позитивних результатів зданих самостійних робіт (не менше 50 відсотків від усього заданого матеріалу) Замовнику надається Сертифікат про проходження самостійного навчання за допомогою Веб-сайту та його ресурсів, із зазначенням відповідної тематики курсу, а також імені та прізвища Замовника, відповідно до інформації, яка зазначена в Особистому кабінеті Замовника.

3.5. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.6. Послуги Виконавця з надання доступу до вмісту Веб-сайту Замовнику, який сплатив такий доступ, вважаються наданими після закінчення терміну оплаченої Замовником підписки (доступу) до вмісту Веб-сайту, відповідно до обраного тарифу.

3.7. Послуги, які надає Виконавець за цим Договором не є освітніми послугами, тому Замовник підтверджує, що усвідомлює інформаційно-консультаційний характер Послуг. Замовник повідомлений і розуміє, що Виконавець не є атестованим чи акредитованим закладом освіти у розумінні чинного законодавства України (зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187) і що Виконавець не видає диплом державного зразка.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавець зобов’язаний:

4.1.1. Виконувати умови даного Договору;

4.1.2. Надати Замовнику Послуги належної якості;

4.1.3. Надавати Замовнику доступ до особистого кабінету Замовника, розташованого на Веб-сайті http://mobios.school/;

4.1.4. Надавати Замовнику доступ до вмісту Веб-сайту у вигляді відеозаписів, інтерактивних вправ і презентацій в електронному вигляді та вебінарів з метою самостійного навчання Замовника.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Запитувати у Замовника всю необхідну інформацію, документи та інше для належного виконання зобов'язань за цим Договором.

4.3.2. Не видавати Сертифікат за наявності фінансової заборгованості та/або невиконання Замовником умов цього Договору;

4.3.3. Вносити зміни в Графік занять з обов'язковим повідомленням про це Замовника не пізніше, ніж за 1 (один) робочий день до очікуваної дати наступного заняття.

4.3.4. У разі розірвання даного Договору або припинення надання послуг Замовнику, Виконавець вправі в будь-який час, без попередження і узгодження із Замовником видалити всі надані ним дані на Веб-сайті без можливості їх відновлення. У даному випадку Виконавець звільняється від будь-яких зобов'язань, пов'язаних з відповідними даними Замовника.

4.4. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінити місце виконання обов'язків, попередньо повідомивши про таку зміну Замовника не менш ніж за 10 календарних днів до відповідної зміни.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ТА ВСТАНОВЛЕНІ ОБМЕЖЕННЯ

5.1. Замовник зобов’язаний:

5.1.1. Своєчасно оплатити послуги з надання доступу до ресурсів та вмісту Веб-сайту.

5.1.2. Дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця;

5.1.3. Дотримуватись і виконувати Правила внутрішнього розпорядку слухачів закладу «Mobios School» і своєю поведінкою не заважати наданню Послуг;

5.1.4. Не поширювати інформаційні матеріали, отримані в ході надання Послуг, а також не записувати їх на аудіо-та / або відеоносії. У разі, якщо Замовник допустить поширення зазначеної інформації, він несе відповідальність перед Виконавцем за завдані таким поширенням інформації збитки у відповідності до чинного законодавства.

5.2. Встановлені обмеження. Замовнику забороняється:

5.2.1. Вчиняти дії, які порушують майнові права Виконавця на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, а також авторські та/або суміжні права, права інтелектуальної власності третіх осіб на об’єкти права інтелектуальної власності, розміщені на Веб-сайті, в тому числі, але не виключно, щодо несанкціонованого копіювання, зміни, використання матеріалів і контенту, розміщених на Веб-сайті;

5.2.2. Вчиняти дії щодо несанкціонованого збору, зберігання, використання або розголошення персональних даних Замовників Виконавця, отриманих в процесі користування Ресурсами Веб-сайту;

5.2.3. Змінювати та/або зламувати Веб-сайт з протиправними цілями для введення Замовників Виконавця та/або третіх осіб в оману про Ресурси Веб-сайту, послуги Виконавця, операції на Веб-сайті, та свій зв’язок з Виконавцем, а також зазначення іншої недостовірної інформації;

5.2.4. Робити спроби несанкціонованого доступу до Веб-сайту або серверів, на яких він розміщений, Програмного забезпечення, комп’ютерів або баз даних, іншого обладнання та технічних засобів, пов’язаних з Веб-сайтом та/або Виконавцем;

5.2.5. Втручатися в роботу Веб-сайту, Програмного забезпечення, доступних на Ресурсах Веб-сайту сервісів, Особистих кабінетів Замовників, в тому числі впливати на доступність або намагатися впливати на доступність Веб-сайту, Програмного забезпечення, сторінок Веб-сайту, шляхом здійснення DOS-атак («відмова обслуговування») та/або DDOS-атак («розділена відмова обслуговування») на Веб-сайт, Програмне забезпечення тощо;

5.2.6. Використовувати, застосовувати, впроваджувати (а також здійснювати інші дії подібного роду) на Веб-сайті або по відношенню до Веб-сайту, Програмного забезпечення, Виконавця та його Замовників якесь шкідливе програмне забезпечення (програмні коди), в тому числі, але не виключно, мережевих черв’яків, вірусів, павуків, троянських програм, логічних бомб і інших засобів, які можуть завдати шкоди або бути технологічно небезпечними для Веб-сайту, Програмного забезпечення, Виконавця та його Замовників, зокрема, привести до їх спотворення, видалення, пошкодження, емулювання або дізасемблерування і до іншого подібного негативного впливу;

5.2.7. Здійснювати інші дії, які спрямовані на заподіяння шкоди Веб-сайту, Програмного забезпечення, Виконавцю та його Замовникам, в тому числі, але не обмежуючись, спрямовані на обхід, вимикання, або іншим спосіб втручання в роботу функцій безпеки Веб-сайту і їх Програмного забезпечення, які запобігають можливим порушення або обмежують доступ до Ресурсів Веб-сайту;

5.2.8. Вчиняти дії, спрямовані на проведення функціональних операцій, розпочатих на Веб-сайті, без участі Веб-сайту та Виконавця та/або з метою обходу їх, та/або ухилення від оплати за Послуги Виконавця тощо;

5.2.9. Вчиняти дії, які можуть спричинити притягнення Виконавця до відповідальності, а також стати причиною призупинення або припинення надання третіми особами послуг на користь Виконавця та/або його Замовників;

5.2.10. Використовувати Веб-сайт та/або Програмне забезпечення з протиправними цілями, а також здійснювати будь-які інші дії на Веб-сайті, які можуть порушувати положення цього Договору та законодавства України.

6. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. Ціна Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту http://mobios.school/.

6.2. Оплата вартості послуг можлива у розстрочку. Оплата у розстрочку відбувається шляхом внесення суми передоплати і однієї або декількох сум доплати згідно з графіком платежів, що наведений у пункті 6.4. даного Договору.

6.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

6.3.1. Перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця або за допомогою інших платіжних засобів, зазначених в повідомленні, після реєстрації і вибору способу оплати Замовником, отриманих на адресу електронної пошти.

6.4. Оплата вартості послуг може бути здійснена за наступними графіками платежів:

6.4.1. 1-ий платіж має бути проведений: за 3 (три) або більше днів до початку надання Виконавцем послуг з Курсу (дата початку Курсу вказується в Програмі Курсу і (або) Графіку занять), шляхом внесення 34% від всієї вартості Послуги, встановленої на сайті http://mobios.school/ щодо відповідного курсу.

6.4.2. 2-ий платіж має бути проведений: після початку надання Виконавцем послуг з відповідного Курсу до 25-календарного дня першого місяця навчання, шляхом внесення 33% від всієї вартості Послуги, встановленої на сайті http://mobios.school/ щодо відповідного курсу.

6.4.3. 3-ий платіж має бути проведений до 25-календарного дня другого місяця навчання, шляхом внесення залишку у розмірі 33% від всієї вартості Послуги, встановленої на сайті http://mobios.school/ щодо відповідного курсу.

6.4.4. Замовник також може здійснити оплату за весь курс однією оплатою в розмірі суми встановленої на сайті http://mobios.school/ певного курсу.

6.5. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.6. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту оформлення заявки на отримання доступу до вмісту Веб-сайту. Датою виконання Замовником зобов'язань по оплаті послуг Виконавця є дата надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Перераховані Замовником грошові кошти вважаються зарахованими на розрахунковий рахунок Виконавця за умови отримання Виконавцем з банку підтверджуючих платіжних документів, ідентифікують платіж Замовника.

6.7. Виконавець залишає за собою право призупинити надання послуг Замовнику (в тому числі, але не обмежуючись, призупинити доступ Замовника до матеріалів сайту) в разі невнесення (несвоєчасного внесення) Замовником сум необхідних платежів. Курс, або Професія до якої припиняється доступ Замовника, триватиме згідно з графіком занять.

6.7.1. Виконавець не несе відповідальності за пропуск Замовником занять в зв'язку з несплатою.

6.7.2. Виконавець зобов'язаний відновити надання послуг Замовнику і знову допустити Замовника до Курсу, після того, як Замовником буде виконаний обов'язок по внесенню прострочених оплат в разі, якщо прострочені суми будуть внесені до закінчення даного Курсу.

6.8. Порядок повернення вартості послуг:

6.8.1. За чотирнадцять (14) і більше календарних днів до початку Курсу, незалежно від причин відмови, - Виконавець повертає Замовнику отримані кошти (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних із поверненням даних грошових коштів);

6.8.2. У день початку Курсу або пізніше - Виконавець не повертає Замовнику суми, що надійшли на особисті рахунки Виконавця за цією офертою.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.3. В разі неможливості вирішення спору, шляхом переговорів, спір вирішується у відповідності до Законодавства України.

7.4. Замовник розуміє і погоджується з тим, що Виконавець не несе ніякої відповідальності перед Замовником в межах цього Договору або цивільного права або будь-яких інших видів юридичної відповідальності, навіть у тому випадку якщо Виконавця повідомили про можливість нанесення збитків або втрат, за дії (та/або бездіяльність) Замовника, пов’язані з використанням Ресурсів Веб-сайту, і їх наслідки для Замовника та/або третіх осіб, а також за будь-які несанкціоновані (протиправні) дії третіх осіб, пов’язані з використанням Ресурсів Веб-сайту, і їх наслідки для Замовника та/або третіх осіб, зокрема за настання наступних збитків і втрат:
і) будь-яких прямих, непрямих, випадкових або непрямих збитків;
іі) будь-яку втрату репутації, в тому числі ділової, (прямої або непрямої);
ііі) будь-яку втрату або пошкодження даних (пряму або опосередковану).

7.5. Замовник вправі застосувати, як належний спосіб захисту від будь-яких юридичних проблем або незадоволення Ресурсами Веб-сайту, відмову від використання Ресурсів Веб-сайту.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

9.1. Виконавець є правовласником об'єктів інтелектуальної власності за допомогою яких функціонує Веб-сайт, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори, товарні знаки, фірмове найменування.

9.2. Виконавець інформує Замовника про те, що він надає йому обмежений, невиключний без права субліцензування та передачі дозвіл (невиключну субліцензію), включно з усіма поліпшеннями, змінами, виправленнями, оновленнями і майбутніми версіями, на використання Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, наступним чином: особисто використовувати Ресурси Веб-сайту, включаючи Програмне забезпечення, за допомогою свого Особистого кабінету з метою придбання Послуг у Виконавця та їх оплати. Виконавець залишає за собою всі права, не надані Замовнику згідно з умовами цього пункту Договору.

9.3. Замовник не має права здійснювати інші дії, не зазначені в невиключному дозволі (невиключній субліцензії) щодо Веб-сайту, Програмного забезпечення та/або інших об’єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю.

9.3.1. Замовнику забороняється, якщо інше не випливає прямо з чинного законодавства України, та Замовник з цим погоджується:

 • (і) продавати, передавати в користування, давати напрокат або в оренду, експортувати, імпортувати, поширювати, передавати в забезпечення будь-якій третій особі, видавати субліцензії або іншим способом надавати права третім особам на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю;
 • (іі) виконувати, примушувати, дозволяти або санкціонувати зміни, поліпшення, переклад, зворотний розробку, декомпілювати, дизасемблерувати, розшифровку, емуляцію, злом захисту, відновлення або спроби відновлення вихідного коду або протоколів Веб-сайту та/або Програмного забезпечення або будь-якої частини їх функцій, змінювати технічні обмеження, а також створювати похідні продукти на їх основі (крім дозволених законом випадків);
 • (ііі) видаляти, ховати або змінювати будь-які повідомлення про права інтелектуальної власності, які містяться на Веб-сайті, Програмному забезпеченні та/або інших об’єктах права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті;
 • (іv) використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, (або будь-яку їх частину) в комерційних продуктах або послугах для надання таких продуктів або послуг третім особам або примушувати таке використання. Це положення не забороняє використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, (або будь-яку їх частину) для власних потреб за умови, що таке використання не суперечить умовам, зазначеним у пункті 6.2. цього Договору;
 • (v) будь-яким чином використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, з обходом встановлених заходів їх захисту;
 • (vі) здійснювати інші дії, які порушують майнові права Виконавця на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об’єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті.

9.4. Використання Замовником Сайту, його вмісту і складових (як в цілому, так і фрагментарно) та інших розроблених Виконавцем програмних рішень не означає передачі Замовнику і (або) будь-якій третій особі прав на результати інтелектуальної діяльності, як в цілому, так і в частині. Сайт є Інтернет-ресурсом, призначеним для надання Замовнику доступу до інформаційних матеріалів (вмісту Сайту) з метою організації самонавчання Замовника за обраною ним тематиці.

10. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

10.1. Прийнявши умови цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних Замовник надає Виконавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по-батькові, електронної пошти, номеру мобільного телефону, міста проживання, назви роботодавця, досвіду роботи та мови програмування тощо), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Замовника із Веб-сайтом, будь-яким способом, зокрема, але не виключно, шляхом їх збирання, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, адаптації, використання, у тому числі шляхом включення у базу персональних даних Виконавця, передачі третім особам в межах їх компетенції (надання, доступ), розповсюдження, блокування, видалення. Замовник надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Виконавцю на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу або коли необхідність розповсюдження даних у визначених формі та обсязі прямо витікає із законодавства.

10.1.1. Замовник, який уклав цей Договір, надає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, дотримання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, готування документів та для іншої мети, що так чи інакше пов’язана із цим Договором.

10.2. Обробка персональних даних повинна проводитися Виконавцем у відповідності із вимогами законодавства про захист персональних даних. Вказана згода на обробку персональних даних Замовника є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору.

10.3. Замовник повідомлений про свої права, як суб’єкт персональних даних. Зокрема, Замовник як суб’єкт персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних» має право:

 • (i) знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
 • (іi) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;
 • (іii) на доступ до своїх персональних даних;
 • (іv) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, обробляються чи зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 • (v) пред’являти вмотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;
 • (vі) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким власником і розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 • (vii) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 • (vііі) звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду;
 • (іx) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 • (х) вносити застереження про обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;
 • (хi) відкликати згоду на обробку персональних даних;
 • (хii) знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 • (хiii) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ

11.1. Цей Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

11.2. Цей Договір укладено згідно із матеріальним правом України.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, та рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

12.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони.

12.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

12.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовлення інформації.

12.5. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору.

12.6. Замовник висловлює згоду на отримання реклами і дозволяє Виконавцю та Операторам здійснювати на його адресу смс-розсилки, а також інші види розсилок і повідомлень, в тому числі рекламного характеру, з використанням будь-яких засобів зв'язку.

12.7. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсними.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець
Симонов Вячеслав Володимирович
Місцезнаходження: м. Одеса
вул, Середньофонтанська,19а
Код за ЄДРПОУ ______________
Банківські реквізити:
п/р № _______________________,
МФО __________
Телефон :+380637122713
E-mail: msstudiopr@gmail.com

Написать нам в